ஊடக அறம், உண்மையின் நிறம்!

நவம்பர் மாதத்தில் பண வீக்கம் வீழ்ச்சி

பண வீக்கம் கடந்த நவம்பர் மாதம் குறைவடைந்துள்ளது.

அரச புள்ளிவிபர அலுவலக அறிக்கைக்கு அமைவாக ஒக்டோபர் மாதம் 5.6 சதவீதமாக இருந்த பண வீக்கம் நவம்பர் மாதத்தில் 4.1 சதவீதமாக குறைவடைந்துள்ளது.

இதேவேளை தேசிய நுகர்வோர் விலைச்சுட்டன் கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் 0.8 சதவீத அதிகரிப்புடன் 132.9 சுட்டன்களாக அமைந்திருந்தது.

இது ஒக்டோபர் மாதத்திலும் பார்க்க 1 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளது. ஒக்டோபர் மாத்திலும் பார்க்க உப உணவு பொருட்களின் சுட்டெண் 1.8 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.