ஊடக அறம், உண்மையின் நிறம்!

- Advertisement -

நாமலுக்கு நான்தான் அப்பா

ஒன்றிணைந்த எதிர்க்கட்சிக்கும், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தை நிறைவு பெற்றமைக்கு, பலரும்…